Kewajiban Memiliki NIB Bagi Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha